Levchev Translations

International translations of the poems of Lyubomir Levchev


 
 

 

ALREADY by Lyubomir Levchev

 ВЕЧЕ

 

Децата имат нужда да поплачат.

А най-лесно се плаче,

когато мислиш за смъртта.

Понеже все още са безсмъртни,

децата не я познават.

Те я виждат в сянката над комина.

Те я чуват в скърцането на вратата...

И тези видения се размножават -

съска Пророкът. -

Преди да изчезне човешкият род,

живите ще станат повече от мъртвите.

Това е знакът.

Конниците са измислица на Дюрер.

 

Опитвам се да вървя гордо.

Вървя и се спъвам във хвърлени погледи.

Но вече мисля за живота,

както децата мислят за смъртта.  


 

...back to top of page

...back to Home Page

...back to top of page

...back to Home PageALREADY

                                                        

Children have the need to cry a little.

And the easiest way to cry

is when you think of death.

Being still immortal,                     

children don’t know her.

They seem to see her in the shade above the chimney.

They seem to hear her in the creaking of the door….

“And those visions will multiply”

the Prophet hisses.

“Before humankind is gone,

the living will exceed the dead.”

That is the sign.

The horsemen are Durer’s fabrication.

 

I keep trying to walk proudly.

I stride and stumble at cast glances.

However, I already think of life

the way children think of death.

 

Translated into English by Valentin Krustev

 ...back to top of page

...back to Home Page